Ronaldo

Ronaldo (Luis Nazário de Lima)

 

 

Het is je vast niet ontgaan: het WK voetbal is begonnen.

Je kunt geen tv of radio aanzetten of je hoort je wel iets over en van het WK.

De naam Ronaldo komt vaak langs, vaak gaat het over zijn spel, soms over zijn kapsel. Maar de aandacht heeft hij, deze Ronaldo.

 

Nu de naam Ronaldo weer geregeld valt moet ik terugdenken aan mijn ontmoeting met die andere Ronaldo.

Lang, heel lang geleden, halverwege de jaren 90 speelde die andere Ronaldo bij PSV.

 

Mijn fotografie opleiding had ik achter de rug.

De eerste zelfstandige fotografie opdrachten deed ik al en daarnaast verhuurde ik mezelf regelmatig als assistent fotograaf.

Prima om het vak en de mensen te leren kennen en het geld was ook meer dan welkom.

Fotografie was duur in die tijd.

 

Zo werd ik gevraagd te assisteren bij Rene Bouwman, een fotograaf die veel voetbal en sport deed.

Zijn opdracht was het portretteren van het nieuwe team van PSV, met name de nieuwe spelers.

Mijn taak bestond onder meer uit het opzetten van de set en licht, de camera’s voorzien van film en polaroid. (het was 1994, digitaal was nog erg ver weg)

 

Ook mocht ik de spelers ophalen en begeleiden naar de set. Kortom; ik achtte mezelf onmisbaar. 😉

 

Nu zal ik eerlijk zijn, met voetbal had ik niet veel. Destijds zeker niet.

Naar een leuke pot kan ik prima kijken, maar wie de poppetjes zijn, wat er speelt? Ik weet het niet.

 

Van een grote Nederlandse speler ken ik de quote: “elk nadeel hep se voordeel” en vaak kan ik het met deze man eens zijn.

 

Mijn voordeel in deze was dat ik nagenoeg geen enkele voetballer kende die bij PSV speelde.

Dus bij het ophalen van de spelers moest ik dan ook regelmatig naar de namen vragen, de gezichten waren me onbekend. Die Van der Sar kende ik nog net, maar Waterreus? Geen idee.

 

Toch liep het voorspoedig, elke speler wist ik moeiteloos te vinden en elke speler kwam zonder problemen mee naar de geimproviseerde studio in het stadion.

 

Het was de beurt aan de volgende speler: Ronaldo, een debutant bij PSV.

In een van de kleedkamers vond ik hem, een jong jochie, druk spelend op zijn Gameboy.

“Hola” zei ik en stelde me voor als Peter. “Time for your photoshoot”.

Een paar slome ogen keken even op van het schermpje.

 

De Gameboy was duidelijk spannender dan mijn vraag om mee te gaan want ik werd totaal genegeerd.

“He, come on, were waiting for you”, probeerde ik maar weer.

Tevergeefs.

Alsof ik totaal niet bestond speelde dit ventje verder op zijn Gameboy.

 

De bobo’s in de kleedkamer wisten niet goed wat ze met de situatie aan moesten. Onze tijd was beperkt, er moesten nog meer spelers op de foto, de team foto moest nog gemaakt en er stond een TV moment gepland om 5 uur.

Race tegen de klok.

 

Bobo 1 keek bobo 2 aan, bobo 2 keek naar bobo3, schouders werden opgehaald; geen van allen durfde iets te zeggen tegen deze voetbal god.

 

Ik herhaalde mijn vraag of hij wilde meekomen. Wederom zonder resultaat.

 

Wie dacht dat snotaapje wel niet dat hij was? Wat een etterbakkie!

 

Mijn geduld was op.

 

“He, get your ass off that coach now! We’re F*cking waiting for you.

Who do you think you are being such an *sshole?”

There;’s a crew waiting for you to show up and we haven’t got whole day!!” schreeuwde ik.

 

De bobo’s in de kleedkamer keken elkaar geschrokken aan. Hier en daar verscheen een hand voor de mond.

 

Twee ogen kwam los van de Gameboy en keken me schuchter aan.

“eeh, ok, sorry” kwam er wat stamelend uit, duideklijk geschrokken van mijn uitbarsting.

Bedeesd stond hij op en als een braaf schooljongetje liep hij met me mee.

In de studio bleek hij een voorbeeldig model te zijn.

 

Pas later die dag hoorde ik dat Ronaldo de reputatie had van redelijk lastig.

Een speler met een attitude.

Veel mensen waren bang hem tegen de haren in te strijken. “Als Ronaldo zijn zin niet krijgt kan er wel eens niets gebeuren” vertelde een van de bobo’s me later.

“die hele shoot had wel eens niet kunnen doorgaaan”.

 

Ronaldo vervelend? Welnee. Prima joch.

Je moet alleen even weten hoe je met dat soort jongens moet omgaan. 😉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronaldo (Luis Nazário de Lima)

 

 

I’m sure you haven’t missed it: the soccer World Cup has started.

You can’t turn on a TV or radio, or you hear something about the World Cup.

 

The name Ronaldo often comes along, often it’s about his skills, sometimes about his hairstyle. But he draws attention, this Ronaldo.

 

With the name Ronaldo settled again I had to think back to my meeting with the other Ronaldo.

Long, long time ago, somewhere in the mid-1990s, that other Ronaldo played for a dutch soccer team called PSV.

 

My education in photography had finished.

I already did my first independent photography assignments and in addition tot that I regularly rented myself out as a photographer’s assistant.

It was a great way to get to know the profession, meet the people and the money was more than welcome.

Photography was expensive in those days.

 

One day I was asked to assist Rene Bouwman, a photographer who shot a lot of soccer and sports.

His task was to portray the new PSV team, especially the new players.

My task included setting up the set and lights, provide the camera’s with film and polaroid. (It was 1994, digital was a long way off).

 

I was also my job to pick up the players and accompany them to the set.

In short, I considered myself to be indispensable. 😉

 

Now, to be honest, I didn’t have much with soccer. Certainly not in those days.

Sure, I enjoy watching a nice game, but who the major player are, what is happening in the league? I really dont’ know.

 

A famous Dutch soccer player once said:: “every disadvantage has its own advantage” and I often can agree with this man.

 

My advantage in this was that I didn’t know any player from PSV.

So when picking up the players, I regularly had to ask for their names, their faces were unknown to me. I just knew Van der Sar, but Waterreus? No idea.

 

Yet it went well, every player I managed to find effortlessly and followed me to the improvised studio in the stadium.

 

Next player to collect was Ronaldo, a debutant with PSV.

I found him in one of the dressing rooms. A young boy, pretty busy playing on his Game Boy.

 

“Hola” I said and introduced myself as Peter. “Time for your photosshoot”.

A couple of languid eyes looked up from the screen.

 

The Gameboy was clearly more exciting than my question to come along.

I was totally ignored.

“He, come on, were waiting for you”, I tried again.

In vain.

 

The guy continued playing on his Gameboy as if I didn’t existed at all.

 

The coaches and hotshots, also present in the locker room clearly didn’t know how to handle this situation.

 

Our time was limited, we had to portay more players, shoot the team picture and there was a TV moment scheduled at 5 pm.

A race against the clock.

 

Hotshot 1 looked at Coach 2, Coach 2 looked at Hotshot 3, shoulders were shrugged; none of them dared to say anything to this God of soccer.

 

I repeated my question as to whether he wanted to come with me.

Again without result.

 

Who the h*ll this kid thougt he was? What a pr*ck!

My patience was over.

 

“Hee, get your ass off that coach now! We’re F*cking waiting for you.

Who do you think you are being such an *sshole?

There;’s a crew waiting for you to show up and we haven’t got whole day!!”

 

The hotshots in the dressing room looked at each other in shock. Here and there a hand appeared in front of the mouth….

 

Two eyes separated from the Gameboy and looked at me timidly.

“eh, ok, sorry” he said, a bit stammering, clearly shocked by my eruption.

He got up, a bit shyish and, like a good schoolboy, walked along with me.

In the studio he turned out to be an exemplary model.

 

Later that day did I heared that Ronaldo had the reputation of being quite difficult. A player with an attitude.

 

I found out that many people were afraid to go against Ronaldo..

“If Ronaldo doesn’t get his way, nothing can happen”, one of the hotshots told me later.

“that whole shoot could have blow away”

 

Ronaldo annoying, an *sshole?   No! Fine kid

You just have to know how to deal with those kinds of boys. 😉

 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator

Image module

Image of Ronaldo is NOT shot by me. I don’t hold any legal rights for this image